ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ - ΕΞΟΔΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΣΙΤΗ

ΝΟΜΟΙ: Ν4072/2012, Ν2251/1994


 

Το ύψος της μεσιτικής αμοιβής είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ του Μεσίτη και του πελάτη.

Συνήθως κυμαίνεται γύρω στο 2%, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις από αυτά τα ποσοστά.

Εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή σε κάποιον ( μεσίτη) για την μεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη μιας σύμβασης, έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνο αν η σύμβαση καταρτιστεί ως συνέπεια της μεσολάβησης ή της υπόδειξης.

Αν καταρτίστηκε προσύμφωνο αλλά η οριστική σύμβαση ματαιώθηκε, οφείλεται μόνο η μισή, από τη συμφωνηθείσα, αμοιβή.

Για τις δαπάνες του ο Μεσίτης έχει αξίωση, μόνο αν συμφωνήθηκε η καταβολή τους. Σε αυτή την περίπτωση οι δαπάνες οφείλονται ακόμα και αν δεν καταρτίστηκε η σύμβαση. ΑΚ, αρθ. 703, ΕισΝ 40, ΚΠολΔ 16, 677 επ., ν. 308/1976

Αν η σύμβαση καταρτίστηκε με αναβλητική αίρεση, η αμοιβή του μεσίτη καταβάλλεται, αν πληρωθεί η αίρεση. Αν η σύμβαση καταρτίστηκε με διαλυτική αίρεση η αμοιβή καταβάλλεται μόλις συναφθεί η σύμβαση. ΑΚ ,αρθ. 704

ΜΕΣΙΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ

Ο μη νόμιμα διορισμένος Μεσίτης δεν έχει αξίωση για μεσιτική αμοιβή ούτε αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού: ΑΠ 1111/81, ΝοΒ30, σ.660.

Ομοίως όποιος δεν έχει τις τυπικές από το Νόμο προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος (Μεσίτης δίχως άδεια), δεν δικαιούται μεσιτικής αμοιβής: ΑΠ 710/86, ΕΕΝ54, σ.148 ΝοΒ35, σ.731 ΕεμπΔ39, σ.55/ΕφΑΘ 1799/90, εΛΛδ31, σ.1524/ΕφΛαρ 136/2001, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2001, σελ.236.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΣΙΤΗ

Ο νέος Νόμος Ν4072/2012) απαιτεί γραπτές εντολές και όχι προφορικές, αλλά δεν παύουν να ισχύουν και τα ακόλουθα:

Νομολογία που δέχεται ότι η εντολή προς τον Μεσίτη μπορεί να είναι και προφορική:

Εφ Πειρ 855/93, ΕλλΔ35, σ.1709 (επικυρωθείσα από την ΑΠ 701/95, ΕΕΝ63, σ.601: << ο προβλεπόμενος από την καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 ν.308/76 τύπος είναι μόνο αποδεικτικός>>).

Εφ Πειρ486/2003, ΔΕΕ10, σ.306/ Εφ ΑΘ 2368/98, ΕλλΔ40, Σ.418, ΜπρΒερ 27/2000, Αρμ55, σ.197/ΕιρΘεσ 7330/2002, Αρμ57, σ.802.

Επίσης αμοιβή λογίζεται ότι συμφωνήθηκε σιωπηρά, αν η μεσολάβηση ή η υπόδειξη κατά τις συνηθισμένες περιστάσεις γίνεται μόνο με αμοιβή ή αν ανατέθηκε σε επαγγελματία μεσίτη. Αν δεν ορίστηκε το ποσό της αμοιβής, οφείλεται η αμοιβή που ισχύει κατά τη διατίμηση και αν δεν υπάρχει διατίμηση, η αμοιβή που συνηθίζεται στον τόπο. ΑΚ, αρθ. 705